Algemene voorwaarden Softwash Holland

Defenities

 1. Softwash Holland; Softwash Holland, gevestigd te Wognum onder KvK nr. 73776211.
 2. Klant; degene met wie Softwash Holland een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen; Softwash Holland en de klant samen.
 4. Consument; een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; per brief, per e-mail, per fax.
 6. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; het pand, exterieur of ander bouwwerk waarin of waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Softwash Holland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen gekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Softwash Holland zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte is vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten tenzij partijen dit uitdrukkelijk zijn overeen gekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Softwash Holland zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Softwash Holland slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Softwash Holland hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie kosten, voorrijkosten, heffingen en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeen gekomen.
 2. Alle prijzen die Softwash Holland hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Softwash Holland ten allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Softwash Holland vast gesteld op grond van de werkelijke uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van Softwash Holland, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeen gekomen.
 5. Het uurtarief geldt voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan; maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen)
 6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de klant moeten plaatsvinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heet Softwash Holland het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Softwash Holland bindend . Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de klant.
 8. Indien partijen voor een dienstverlening door Softwash Holland een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen..
 9. Softwash Holland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Softwash Holland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 12. Softwash Holland heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 13. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Softwash Holland prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 14. De consument heeft het recht om de overkomst met Softwash Holland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aam Softwash Holland betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Softwash Holland de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Softwash Holland behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Softwash Holland gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Softwash Holland.
 3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de klant na de vervaldag tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het (restant) factuurbedrag met een minimum van €40,- tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Softwash Holland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Softwash Holland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Softwash Holland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Softwash Holland te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Softwash Holland te verrekenen met een vordering op Softwash Holland.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, ontploffings- en waterschade evenals diefstal;
  1. Geleverde zaken die noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. Zaken van Softwash Holland die bij de klant aanwezig zijn.
  3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Softwash Holland de polis van deze verzekering ter inzage.

Garantie

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Softwash Holland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Softwash Holland heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Softwash Holland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Softwash Holland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Softwash Holland kan kosteloos beschikken over de door Softwash Holland gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom),gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- en stroomuitval zijn voor rekening van de klant.
 7. Softwash Holland mag kosteloos gebruik maken van de mogelijkheden haar afvalproducten in het riool bij de klant te ledigen. Indien dit niet mogelijk is , door bijvoorbeeld aansluiting op een septic tank, worden eventuele extra kosten/arbeidsuren om de afval producten af te voeren, verhaald op de klant.
 8. De klant staat Softwash Holland toe kosteloos naam aanduidingen en reclame bij of aan het object aan te brengen.
 9. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Softwash Holland enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Softwash Holland.
 2. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Softwash Holland zal de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Softwash Holland de betreffende bescheiden.
 5. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Softwash Holland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Softwash Holland en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 maand , tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeen gekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aan gegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeen gekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Softwash Holland schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Softwash Holland ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Softwash Holland waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Softwash Holland schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie jaar na afloop ervan.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Softwash Holland een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van vijf procent van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Softwash Holland waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Softwash Holland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Softwash Holland geleverde producten en of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Softwash Holland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Softwash Holland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkomingen schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Softwash Holland uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Softwash Holland in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. De klant moet Softwash Holland in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Softwash Holland verstrekken. Indien het voor het onderzoek noodzakelijk is dat Softwash Holland de klacht ter plekke komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 7. Geen klachten zijn mogelijk over aantastingen van het object door de gebruikte zaken of toegepaste methoden indien de gebruiker niet wist en kon weten dat de door hem gebruikte zaken of toegepaste methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken.
 8. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 9. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Softwash Holland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient in ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Softwash Holland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Softwash Holland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Softwash Holland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Softwash Holland verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Softwash Holland

 1. Softwash Holland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Softwash Holland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Softwash Holland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Softwash Holland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of andere bedrijfsgebonden informatievoorzieningen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Softwash Holland vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Softwash Holland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Softwash Holland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Softwash Holland in verzuim is.
 3. Softwash Holland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Softwash Holland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Softwash Holland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Softwash Holland kan worden toegerekend in een van de wil van Softwash Holland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Softwash Holland kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, op opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Softwash Holland één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Softwash Holland er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment een overmacht situatie tenminste dertig kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Softwash Holland is een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Softwash Holland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijk wijzigingen zal Softwash Holland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Softwash Holland.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, 2e lid Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Softwash Holland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Softwash Holland is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Opgesteld op 01 januari 2019